Lerarentekorten zijn van alle tijden. Dit is een alinea uit een rapport van de Onderwijsraad uit 1920, een jaar na de oprichting van de raad. De redenen en oplossingen voor het lerarentekort zijn al 100 jaar hetzelfde gebleven: Het lage moreel van de jeugd en de lage salarissen.

“De lage salariëring moge zeer zeker een van de meest belangrijke oorzaken vormen voor de tekorten aan onderwijzend personeel; de Afdeling ontveinst zich echter niet, dat er diepere oorzaken zijn, welke samenhangen met een algemene verlaging van het geestelijk en zedelijk peil, met het gebrek aan idealisme en met de bijzondere mentaliteit van dezen tijd, welke de lust tot het onderwijzersambt hebben doen dalen. De wijze , waarop het onderwijs meestal in de pedagogiek veelal gegeven wordt, heeft bij de aankomende onderwijzers(essen), de liefde voor het ambt en het idealisme eerder doen verminderen dan gesterkt. Daarom is de Afdeling van oordeel , dat door meer zorg te besteden aan de studie in de pedagogiek eenige verbetering is te verkrijgen.

Naar de overtuiging van de Afdeeling blijft evenwel het eenige middel, dat werkelijk voldoende kans op resultaat biedt, een zoodanige verhooging van de onderwijzerssalarissen, dat de bezoldiging van het onderwijzersambt een voldoende aantrekkingskracht verkrijgt voor jonge menschen met behoorlijke aanleg en uit verschillend maatschappelijk milieu.”

Schermafbeelding 2018-03-05 om 21.08.48

Uit: Advies Onderwijsraad van 31 maart 1920 m.b.t. dreigend tekort onderwijzers en onderwijzeressen

Het volledige rapport is te lezen en te vinden op www.onderwijsraad.nl